Nowohucki alfabet - perspektywy

Regulamin projektu

§ 1. Informacje ogólne

 1. Organizatorem projektu „Nowohucki alfabet – perspektywy” jest Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta z siedzibą os. Zgody 1, 31-949 Kraków (dalej: „Organizator”). Projekt realizowany jest w ramach programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych 2021” Narodowego Centrum Kultury (dalej jako „NCK”), z którego dofinansowane są działania projektu.
 2. Partnerami projektu są: Centrum Kultury Podgórza, Krakowskie Forum Kultury, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, Fundacja Grupa Migawki oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Huty.
 3. Projekt realizowany jest w terminie kwiecień – październik 2021 r. na terenie Krakowa i podkrakowskich gmin i jest adresowany do osób zainteresowanych historią lokalną nowohuckich dzielnic.
 4. Przedmiotem regulaminu jest określenie ogólnych warunków uczestnictwa w projekcie, procedur rekrutacji oraz praw i obowiązków uczestników projektu oraz Organizatora.
 5. Podejmowane działania projektowe będą miały na celu:
 • zwiększenie świadomości na temat języka jakim się posługiwali mieszkańcy Krakowa i terenów podkrakowskich na określenie swoich emocji i sposobu postrzegania Nowej Huty i jej mieszkańców na przestrzeni dekad, ze specjalnym uwzględnieniem przyczyn zmian sposobu ich widzenia;
 • podniesienie wiedzy krakowian i osób zainteresowanych zagadnieniami współczesnej polszczyzny na temat ewolucji zasobu leksykalnego dotyczącego Huty uwarunkowanego zmianami historycznymi, społecznymi, ekonomicznymi, komunikacyjnymi oraz informatyzacją społeczeństwa na przestrzeni 70 lat dziejów Nowej Huty;
 • podniesienie kompetencji językowych oraz wiedzy z dziedziny „żywej historii” wśród osób zainteresowanych Nową Hutą, w tym wśród młodzieży;
 • odkrywanie języka jako narzędzia nie tylko do opisu historii i emocji, ale wyrazu czy frazy jako bezpośredniego wykładnika dziejów i znacznika pokolenia;
 • integracja mieszkańców różnych dzielnic Krakowa oraz terenów podkrakowskich;
 • zaspokajanie potrzeb spędzania czasu wolnego w sposób aktywny i twórczy;
 • integrację międzypokoleniową uczestników i budowanie społeczności wokół wspólnych działań i zainteresowań
 • promowanie Nowej Huty – poprzez łamanie stereotypów i ukazywanie jej bogatej historii i kultury.
 1. Udział w projekcie jest bezpłatny.
 2. Na czas ograniczeń wprowadzonych przepisami prawa w związku z epidemią Sars-CoV-2, projekt będzie prowadzony za pomocą narzędzi on-line: ankiet, mediów społecznościowych oraz strony projektu i strony Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta.

§ 2. Kryteria uczestnictwa w projekcie

 1. Nie ma określonego limitu przyjęć uczestników projektu.
 2. Uczestnikami projektu mogą być osoby, które spełniają poniższe kryteria:
 • zapoznały się z Regulaminem projektu
 • są zainteresowane historią Nowej Huty
 • podadzą dane kontaktowe Organizatorowi projektu
 • zgodzą się na wzięcie udziału w badaniu ankietowym, kontakcie ze strony koordynatorki i badaczy zatrudnionych w projekcie oraz na uczestnictwo w spotkaniu roboczym bezpośrednio lub on-line (w zależności od obostrzeń związanych z epidemią Sars-CoV-2), jak też w finale projektu w połowa października 2021 (na takiej samej zasadzie – przy zachowaniu restrykcji wynikających z sytuacji pandemicznej).
 1. Kryterium weryfikowane jest na podstawie deklaracji uczestnictwa, składanej przez uczestnika, w przypadku niepełnoletniego uczestnika koniecznie jest wyrażenie zgody przez prawnego opiekuna. Złożenie deklaracji uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu projektu.
 2. Organizator dopuszcza możliwość skontaktowania się jedynie z wybranymi osobami, których odpowiedzi w „ankiecie badawczej 1” pozostawią nadzieję na rozwój badania nad zgłoszonym zasobem leksykalnym. Osoby pozostałe będą informowane o możliwości przystąpienia do projektu w miarę możliwości przepracowania haseł przez grupę badawczą.

§ 3. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych uczestników gromadzonych w zakresie niezbędnym do realizacji projektu „Nowohucki alfabet – perspektywy” jest Ośrodek Kultury Kraków – Nowa Huta z siedzibą w Krakowie, os. Zgody 1
 1. W Ośrodku Kultury Kraków-Nowa Huta został powołany Inspektor Ochrony Danych zgodnie z postanowieniami RODO, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, e-mail: rodo@krakownh.pl, adres: Ośrodek Kultury Kraków – Nowa Huta, os. Zgody 1, 31- 949 Kraków.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest niezbędnym warunkiem udziału w projekcie.
 3. Dane osobowe uczestnika/opiekuna prawnego: imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu (jedynie do kontaktu w projekcie), wizerunek utrwalony w materiale fotograficzno-filmowym, zbierane są przez Ośrodek w celach realizacji projektu, celach promocyjnych działalności statutowej Ośrodka oraz partnerów, jak też dla potrzeb archiwalnych Ośrodka, partnerów i grantodawcy (NCK).
 4. Odbiorcami danych osobowych będą:
 • podmioty uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa;
 • osoby upoważnione przez Administratora danych;
 • podmioty, którym Administrator danych zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych.
 1. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji projektu i archiwizacji lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 3. Uczestnikowi/Opiekunowi prawnemu uczestnika przysługuje prawo do:
 • wglądu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu. W takich sytuacjach prosimy o przesłanie pisemnego wniosku do Inspektora Ochrony Danych (IOD);
 • żądania usunięcia danych (w zakresie zgodnym z prawem) poprzez przesłanie wniosku w formie elektronicznej na adres: biuro@krakownh.pl.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia RODO;
 1. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

§ 4. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 roku.
 1. Regulamin dostępny jest na stronie Organizatora, na stronie poświęconej projektowi oraz u koordynatorki projektu.
 2. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej i będą aktualizowane oraz udostępniane zgodnie z ust. 2 powyżej.
 3. Ogólny nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw nieregulowanych niniejszym Regulaminem, należy do Organizatora projektu.
 4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa w tym Kodeksu Cywilnego.

§ 5. Opis projektu

Projekt „Nowohucki alfabet – perspektywy”, który uzyskał dofinansowanie Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych 2021”, to kontynuacja międzypokoleniowych działań mających na celu określenie wyrażeń definiujących Nową Hutę i nowohucian, uzupełniających hasła z 2020 r. o perspektywę patrzenia na tę część Krakowa przez mieszkańców innych dzielnic oraz podkrakowskich miejscowości. Naszym celem będzie stworzenie kalendarium zmiany postrzegania nowohuckich dzielnic i nowohucian przez „resztę świata” – od okresu utożsamiania ich z etosem socjalistycznej pracy, aż po dzisiejszy obraz Huty jako jednego z najspokojniejszych i najlepszych do mieszkania miejsc w Krakowie. Zewnętrzy obraz złożony z opracowanych na podstawie wywiadów i wspomnień haseł posłuży badaczom do zderzenia dwóch perspektyw patrzenia na Hutę.

Badaniami zostaną objęci mieszkańcy krakowskiego Podgórza i Śródmieścia oraz podkrakowskich gmin. Do projektu zaprosimy oczywiście również nowohucian – tym razem w roli gospodarzy projektu i przewodników po „małej ojczyźnie”.

Druga część leksykonu, tak jak i pierwsza, będzie zawierała hasła dostępne również dla osób z niepełnosprawnościami narządu słuchu i wzroku.

Sposobem podsumowania drugiej odsłony projektu będzie utworzenie mapy Huty z hasłami z dwóch lat i spacer ich szlakiem z elementami gry terenowej. Podczas finału każdy z uczestników otrzyma wydrukowany leksykon „Nowohucki alfabet – perspektywy” oraz mapkę z hasłami z obu edycji i zaznaczoną trasą spaceru.

DO POBRANIA